Zeptejte se

Naletěl jste hoaxu, pro kvóty jsem prokazatelně nikdy nehlasoval, viz sjetina hlasování: http://www.votewatch.eu/en/term8-report-of-the-extraordinary-european-council-meeting-23-april-2015-the-latest-tragedies-in-the-medit-7.html#/##vote-tabs-list-1  (23. 5. 2015).

http://www.votewatch.eu/en/term8-the-situation-in-the-mediterranean-and-the-need-for-a-holistic-eu-approach-to-migration-motion-for-r-21.html (12. 4. 2016)

Europoslanci navíc vždy hlasovali pouze o tzv. rezolucích, což je nelegislativní poziční dokument, kdy odhlasované není závazné ani vymahatelné. Kvóty se v EU řeší, protože toto rozhodnutí bylo přijato Radou ministrů, což europoslanci nemohou nijak ovlivnit. Česká republika byla proti, společně ještě se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Zástupci Slovenska s Maďarskem následně podali žalobu u Evropského soudního dvora, protože hlasování mělo být podle nich jednomyslné. Bohužel neuspěli.

Řešením terorismu se Evropský parlament zabýval vždycky, po útocích 11. září 2001 se problematika začala stávat stále důležitější agendou. Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci tehdy přijala Akční plán boje proti terorismu a začal se sestavovat seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristické činnosti v EU i mimo ni. Od té doby v podstatě neuplynul rok, aby nedošlo k nějakému posunu. Zásadní strategické dokumenty přišly v letech 2005, 2010 a 2014. Rok 2016 přinesl také řadu důležitých kroků, například zavedení jmenné evidence cestujících. Už koncem ledna navíc zahájil Europol činnost Evropského protiteroristického centra, které pomáhá sdílet informace mezi členskými státy a poskytuje podporu při vyšetřování teroristických činů.

Rostoucí význam agendy dokládají mj. výdaje, které jdou každý rok v EU na bezpečnost a občanství. V konkrétních číslech byly výdaje navýšeny z 2018,5 mil. EUR v roce 2015, na plánovaných 4052 mil EUR v roce 2016 a pro rok 2017 je předběžně schváleno 4272,4 mil. EUR.

V únoru 2017 také byla schválena tzv. směrnice o boji proti terorismu, jež žádá zavedení povinnosti členských států stíhat činnosti spojené s terorismem, jako je výcvik teroristů, vycestování do zahraničí s cílem účastnit se teroristických operací a financování terorismu. Dále bylo přijato nařízení ukládající členským státům povinnost provádět přísné kontroly všech osob překračujících vnější hranice schengenského prostoru na základě databází Interpolu o ztracených a odcizených dokladech - a to jak při vstupu, tak při výstupu. Více informací mj. zde: http://reklama.denik.cz/reklama/eu-nepodcenuje-problematiku-bezpecnosti-20170404.html

Za zmínku dále určitě stojí i to, že ačkoliv jsme v roce 2015 čelili skutečně masivní migrační vlně, současný stav už vůbec není špatný. Díky dohodě s Tureckem se prakticky zastavila migrace přes tzv. balkánskou cestu a v současné době lze považovat za téměř vyřešenou i situaci ve Středozemním moři. Konkrétní čísla: Zatímco v červnu 2017 dorazilo po moři do Itálie 23 524 lidí, další měsíc to bylo méně než polovina tohoto počtu - 11 461. A pokles počtu migrantů pokračoval i během srpna, a to jen na něco kolem 3700. Více v mém článku Proč se neziskovky tak brání přítomnosti policistů na palubě

V řešení migrace se dále povedlo několik dobrých kroků, konkrétně se zefektivnily identifikační procedury, fungování agentury Frontex, zavedly se nové bezpečnostní prvky a předně se jeví jako funkční už zmíněné bilaterální dohody s Tureckem a Libyí.“

Za největší současný problém bych označil spolupráci neziskových organizací a pašeráků, která byla prokázána teprve nedávno. Zde je nutné mobilizovat síly k potírání tohoto byznysu a v některých krajních případech bych navrhl až zastavení financování a odmítnutí spolupráce na záchranných akcích.

Stále více se také setkáváme s ekonomickými migranty, kteří se vydávají za uprchlíky. V takových situacích by měli být tito lidé odhaleni už v rámci identifikační procedury. Ty, kterým azyl nenáleží, je bezpodmínečně nutné oddělit od těch ostatních a musí být bez jakýchkoli průtahů navráceni, což v dnešní praxi zcela nefunguje a v EP budu dále bojovat za zlepšení.

Nejjednodušším způsobem, jak si se mnou domluvit schůzku, je kontaktovat můj tým v České republice na emailové adrese zdechovsky@zdechovsky.eu. Rád se s Vámi sejdu, ať už jste podnikatel, regionální politik či soukromá osoba, či jen pokud Vás zajímá konkrétní politická oblast nebo máte palčivé otázky, se kterými Vám mohu poradit

V případě, že chcete, abych se zúčastnil Vámi připravované akce, kontaktujte s dostatečným předstihem můj tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu. Pro jednodušší komunikaci nezapomeňte do e-mailu připojit i konkrétní téma a stručný popis připravované akce. Rád se zúčastním i přednášek pro velké skupiny.

Každého čtvrt roku se snažíme dávat příležitost mladým, talentovaným a ambiciózním lidem a vypisujeme výběrové řízení. Aktuální nabídky jsou k nalezení na našich webových stránkách a na sítích. Nenajdete-li na stránkách aktuální nabídku, neváhejte zaslat svůj motivační dopis a životopis přímo na mou emailovou adresu tomas.zdechovsky@ep.europa.eu. Pokud Vás zajímá také stáž v dalších evropských institucích, podívejte se na mé webové stránky, kde jsou publikovány další možnosti stáží: http://www.zdechovsky.eu/odkazy.

Aktuální informace o výsledcích jednání, rozhodnutí a hlasování Evropského parlamentu můžete najít v češtině na oficiálních stránkách Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs. Po otevření záložky „Plenární zasedání“ najdete konkrétní informace o jednáních, výborech i hlasování. Na stránkách je taktéž možné najít podrobné informace týkající se konkrétních aktivit poslanců Evropského parlamentu. Další užitečný odkaz je http://www.votewatch.eu/, kde je možné nalézt přehledné informace o tom, jak který poslanec hlasoval.

Podnikatelé mohou využít hned několik zdrojů financování z EU. První možností je podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů, především v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, případně pak operačního programu Zaměstnanost. K získání prostředků ze strukturálních fondů je nutné podat tzv. projektovou žádost. Bližší informace včetně aktuálních výzev v rámci operačních programů a návodu na vyplnění projektové žádosti naleznete na webovém portálu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další možností získání financí, především pro malé podniky, jsou zvýhodněné úvěry či poskytnutí záruk od bank za podpory Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu a dalších institucí. Bližší informace naleznete na http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_cs.htm.

Můžete také využít možnosti přihlásit se do evropských veřejných zakázek, a to prostřednictvím systému TED (Tenders Electronic Daily), který je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU", vyhrazenou pro evropské veřejné zakázky. TED nabízí bezplatný přístup k obchodním příležitostem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru i v dalších zemích. Oznámení o veřejných zakázkách můžete procházet či vyhledávat v nich a následně je třídit dle země, regionu, obchodního sektoru a mnoha dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve 24 úředních jazycích EU. Systém TED můžete najít na http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Pokud preferujete nejprve osobně probrat možnosti podnikání v Evropě, doporučuji kontaktovat některé z informačních středisek Europe Direct po celé České republice, kde se specializují na poradenství o Evropské unii – viz http://europe-direct.cz/kontakty.

 

Naše kancelář pořádá dvakrát do roka zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu převážně pro studenty středních škol z celé České republiky. Na jaře se studijní cesta zpravidla koná do Bruselu, během podzimu pak do štrasburského sídla. Pokud máte zájem o detailnější informace a podmínky získání, kontaktujte prosím můj tým v České republice na adrese zdechovsky@zdechovsky.eu.

Poslanec Evropského parlamentu nemá přímé kompetence, kterými by mohl ovlivnit stav české legislativy. V některých konkrétních případech je však možné pomocí dopisu či při osobní schůzce vyzvat kompetentní osoby k činnosti a případnému zlepšení situace.

Jednotný vnitřní trh Evropské unie, jakožto prostor bez vnitřních hranic, který umožňuje volný pohyb osob, služeb a kapitálu, usnadňuje přístup českých firem na trh Evropské unie. Máte-li v úmyslu začít podnikat v jiné zemi EU nebo expandovat do jiné země, můžete se obrátit na příslušné kontaktní místo v daném státě na http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_cs.htm či na síť informačních středisek Europe Direct  http://europe-direct.cz/kontakty , kde vám podají informace o tamních předpisech. Požadavky související se začátkem podnikání se v jednotlivých členských státech liší. Avšak EU členským zemím doporučuje, aby se v této oblasti řídily určitými pravidly, z nichž namátkou zmíníme například založení podniku, které by nemělo trvat déle než 3 pracovní dny. Bližší informace naleznete na http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_cs.htm.

Zavázal jsem se přispívat každý měsíc jednou šestinou svého platu na prospěšné projekty, proto pokud z nějakého důvodu potřebujete finanční podporu, neváhejte se na mě obrátit. Oficiální žádost zašlete na e-mailovou adresu zdechovsky@zdechovsky.eu.

V případě, že máte dotaz týkající se EU, můžete se obrátit na síť informačních středisek Europe Direct. Středisko ve vašem okolí a kontakty naleznete na http://www.europe-direct.cz/. Vaše otázky můžete směřovat také na síť Eurocenter, které zřizuje Úřad vlády a jejichž seznam naleznete na https://www.euroskop.cz/ecms/. Zároveň můžete využít služby Evropského domu v Praze, který kromě užitečných informací nabízí také širokou škálu kulturních akcí a besed. Aktuálně připravované akce naleznete na http://evropskydum.cz/, kde jsou k dispozici i kontakty na zastoupení Evropské komise v ČR a informační kancelář Evropského parlamentu.

Pokud chcete položit svůj dotaz přímo Evropskému parlamentu, můžete tak učinit prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese: https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/askEP.html. Dotaz můžete položit i v českém jazyce, v takovém případě obdržíte odpověď rovněž v češtině.

Otázku na Evropskou komisi můžete odeslat prostřednictvím tohoto formuláře na http://europa.eu/contact/write-to-us/index_cs.htm. Stejně jako v případě EP ji můžete položit v češtině. Pokud chcete kontaktovat Radu či Evropskou radu, můžete na tomto místě: http://www.consilium.europa.eu/cs/contact/general-enquiries/

K dispozici Vám pak také samozřejmě je i naše kancelář.

 

Postup pro podání žádosti o získání dotace z evropských fondů je komplexní proces, který se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

1) Vytvoření projektového záměru

Úplně na úvod je nutné začít vytvořením podrobného projektového záměru, ve kterém přesně stanovíte, na co peníze potřebujete a k čemu je chcete použít. Dále je nutné, aby byl v projektu jasně specifikovaný cíl a aby měl dokument logickou strukturu. V neposlední řadě věnujte dostatečnou pozornost finanční stránce projektu.

2) Nalezení vhodného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš záměr

V úvodu jste stanovili cíl a nyní musíte dle podmínek vypsaných dotačních programů pro dané období najít ten, který nejlépe odpovídá stanovenému cíli Vašeho projektu a kterým bude možné jeho záměr financovat. Podrobné informace o dotačním programu nalezneme v programovém dokumentu, který jasně stanovuje podporované oblasti a cíle programu či typy žadatelů, kteří mohou o podporu požádat. Všechny programové dokumenty je možné najít na internetových stránkách řídících orgánů, které konkrétní program vyhlašují.

3) Podání žádosti o podporu

Tato žádost rozhodne o tom, zda budete úspěšní či ne. Při tvorbě žádosti můžete jako pomůcku využít příručku a metodické pokyny řídících orgánů. Mimo tištěné a elektronické verze těchto příruček můžete využít i konzultací s odbornými pracovníky či edukativní semináře apod.

Je nutné, aby žadatel vždy vyčkal na to, až bude pro jeho projektový záměr vyhlášena výzva. Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, který je rovněž dostupný na internetových stránkách řídících orgánů. Předběžný harmonogram výzev můžete najít na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs. Každá výzva jasně specifikuje své podmínky pro předložení žádosti o podporu, její délku, typ oprávněných žadatelů atd.

Žádost o dotaci včetně všech povinných podkladů a příloh musí být podána do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému MS 2014, který je dostupný na https://mseu.mssf.cz/. Edukační video s instrukcemi pro vyplnění žádosti naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

4) Posouzení žádosti o podporu

Všechny podané žádosti o podporu následně vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce. Posouzení žádosti probíhá dle hodnotících kritérií, která jsou vždy součástí výzvy. Ta je možné nalézt přímo v dotčené výzvě nebo v její navazující dokumentaci. V příručce pro žadatele /příjemce jsou k nalezení i informace o průběhu hodnocení.

Pro programové období 2014-2020 došlo ke sjednocení pravidel hodnocení projektů napříč programy a byly nastaveny nástroje, které umožní zvýšit transparentnost celého procesu. Žadatelé by měli být podrobně informováni o výsledku hodnocení projektů. V případě negativního výsledku hodnocení má žadatel právo se odvolat, což v předešlém období nebylo možné.

Následné body již směřují k praktické realizaci Vámi vytvořeného projektu.

5) Realizace projektu

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Ta detailně stanoví podmínky realizace projektu, jako jsou pravidla pro výběr dodavatelů, povinná publicita, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. 

6) Žádost o platbu

Finance později obdržíte na základě tzv. žádosti o platbu podané řídicímu orgánu nebo zastupující instituci. Platby mohou mít různé podoby - proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba) nebo využití tzv. kombinovaných plateb. Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídící orgán.

7) Vyhodnocení a vyúčtování

Při předložení žádosti o platbu je nutné prokázat, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané smlouvě. Je proto vhodné průběžně pořizovat fotografie, prezenční listiny, předávací protokoly apod., kterými budete později dokládat faktury.

Řídící orgán následně zkontroluje, zda jsou Vaše nároky oprávněné. V případě, že jsou tzv. způsobilé, obdržíte příslušnou finanční částku. V případě, že jsou některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud jste některé doklady nedoložili, případně doložili nesprávně, řídící orgán přistoupí ke korekci a požadovanou částku o ni sníží.

8) Kontrola na místě

Kromě administrativní kontroly je nutné počítat také s tzv. kontrolou na místě. Kontrolovat lze projektovou dokumentaci, fyzický stav projektu (zda skutečná realizace odpovídá plánovanému záměru), finanční stránku apod. Kontrola vždy sestaví protokol, ve kterém jsou shrnuty poznatky a opatření, které musíte následně vykonat, abyste se vyhnuli případným sankcím. Kontroly mohou být plánované i namátkové. Pro zajištění bezproblémového průběhu kontrol je doporučeno mít veškerou dokumentaci na jednom místě, pořizovat zápisy z jednání, uchovávat originály dokumentů i veškerou korespondenci včetně elektronické, nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu apod. Je také důležité včas nahlásit řídícímu orgánu všechny případné změny během realizace projektu.

9) Publicita projektu

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této pomoci v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů. Ta má jasně definovaná pravidla, která jsou uvedena v Příručkách pro žadatele a příjemce. V případě projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po dokončení náročnějšího projektu jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

10) Udržitelnost projektu

Po proplacení poslední platby starost o Váš projekt nekončí. Od tohoto momentu je potřeba udržovat cíle projektu i bez dotací po dobu, ke které jste se zavázali ve smlouvě. Nejčastěji požadované doba udržitelnosti projektu je pět let, u vybraných projektů může být pouze tři roky. V případě, že nezajistíte udržitelnost projektu, může Vám být uložena sankce. V krajním případě může být požadováno vrácení části nebo i celé dotace.

Ucelené a detailní informace naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Studenti mají široké možnosti absolvování stáží v některé z evropských institucí.

Evropská komise vyhlašuje výběrová řízení dvakrát do roka. Stáž v Evropské komisi trvá šest měsíců a důležitými předpoklady je alespoň bakalářský titul, znalost dvou oficiálních jazyků a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Další možností je překladatelská stáž v Evropské komisi. Uchazeči mimo základních podmínek musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Evropský parlament nabízí hned několik typů stáží. Nabízí možnost jak vysokoškolským absolventům, tak absolventům středních škol či překladatelské stáže. Více informací k jednotlivým druhům stáží naleznete v českém jazyce na adrese:http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00047/St%C3%A1%C5%BEe

Rada Evropské unie nabízí jak placené, tak neplacené stáže, o nichž více informací naleznete na:http://www.consilium.europa.eu/cs/general-secretariat/jobs/traineeships/.

Možnost stáže nabízí nejen výše zmíněné instituce, ale i mnoho dalších. Přehledný souhrn základních informací o dalších možnostech stáží naleznete na http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_cs.htm

Stáž můžete absolvovat i přímo v kanceláři pana poslance Tomáše Zdechovského, konkrétní postup naleznete v jedné z otázek výše.

Na programové období 2014-2020 byl vytvořen program Erasmus +, který podporuje rozvoj dovedností mladých lidí, snaží se zvýšit jejich šanci získat dobré zaměstnání, a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur.

Z programu je možné získat podporu na skutečně rozličné druhy projektů a to například partnerství mezi školami, příležitosti pro pedagogy, ale také na mobilitu mladých lidí a mnoho dalšího.

Kompletní informace o Erasmu + naleznete na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Poslanec ze své pozice nemá přímý vliv na pomoc v získání dotací z EU. Při získání dotací Vám může pomoci návod, který je uveden v jedné z výše uvedených otázek.

V první řadě je nutné vyhledat právní pomoc. Mezi organizace, které můžete v případě nutnosti oslovit, je Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnější informace naleznete:http://www.ospod.cz/informace/obecne/. Další možností je obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, mezi jehož hlavní úkoly patří zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, řešení případů tzv. mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku, mezinárodní osvojení. Bližší informace naleznete na http://www.umpod.cz/urad/. V tíživých životních situacích se můžete obrátit i na kancelář Veřejného ochránce práv, který Vám může pomoci například s podáním stížnosti na úřady či s podobnými úkony. Internetové stránky veřejného ochránce práv k nalezení na http://www.ochrance.cz/. Mezi další organizace zabývající se danou problematikou je Unie otců http://www.unie-otcu.cz/ či Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI http://wwwstranka.wix.com/dcicz nebo Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.http://www.viod.cz/cz/viod/domaci.html, který kromě vzdělávací činnosti zajišťuje i provoz informačního střediska ve vazbě na mezinárodní ochranu dětí a EU.

V případě vyčerpání všech dostupných právních možností máte právo obrátit se na Soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Stěžejní částí práce poslance je jeho působení a práce ve výborech Evropského parlamentu. Každý poslanec je součástí jednoho nebo i více výborů. Konkrétně pan poslanec Tomáš Zdechovský je členem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), kde zastává funkci vice-koordinátora. V Rozpočtovém výboru je pan poslanec náhradníkem. Dále působí v delegaci pro vztahy s Čínou a s Japonskem. Kromě projednávání legislativy ve výborech patří ke každodenní práci i mnoho dalších schůzek s lidmi z nejrůznějších oborů.

Jednou v měsíci se koná ve Štrasburku plenární zasedání, kde dochází k závěrečnému projednávání návrhů a k hlasování, kterého se také každý poslanec zúčastní.

V průběhu tzv. zelených týdnů se pan poslanec zúčastňuje nejrůznějších seminářů, besed a akcí v České republice.

Potkáte mě i na sociálních sítích

Tomáš Zdechovský
Instagram
18. 03. 2019

Chcete mít taky hezčí plot? Napište mi. Něco vymyslíme.😉 #kampan #volby #evropskyparlament #europeanunion #zdechovsky #tomaszdechovsky #ChcemeLepšíEU

Chcete mít taky hezčí plot? Napište mi. Něco vymyslíme.😉
#kampan #volby #evropskyparlament #europeanunion #zdechovsky #tomaszdechovsky #ChcemeLepšíEU
17. 03. 2019

Píše se rok 2009. Mladý Tomáš Zdechovský kandiduje poprvé do Evropského parlamentu. Ze 14 místa a samozřejmě neúspěšně. V roce 2014 to už bylo ze třetího místa a úspěšně. Stal jsem se europoslancem. Letos do toho jdu znovu. Ze druhého místa a s jasným cílem. Chci reformu EU. Tak mi držte palce.😉 #ChcemeLepšíEU #europoslanec #kducsl #zdechovsky #tomaszdechovsky #europeanunion #europeanparliament

Píše se rok 2009. Mladý Tomáš Zdechovský kandiduje poprvé do Evropského parlamentu. Ze 14 místa a samozřejmě neúspěšně.
V roce 2014 to už bylo ze třetího místa a úspěšně. Stal jsem se europoslancem. Letos do toho jdu znovu. Ze druhého místa a s jasným cílem. Chci reformu EU.
Tak mi držte palce.😉
#ChcemeLepšíEU #europoslanec
#kducsl #zdechovsky #tomaszdechovsky #europeanunion #europeanparliament
16. 03. 2019

Dnes maraton po krajských konferencích @kducsl -Mořkov - Slušovice - Kamenice u Jihlavy a Hradec. Všude omlazujeme 💛 Jinak asi jsem blazen, ale mě to baví 😉 #dyckykdu #lidovci #kdu #chcemelepšíeu #bettereurope #sjezdkdu #zlutasila

Dnes maraton po krajských konferencích @kducsl -Mořkov - Slušovice - Kamenice u Jihlavy a Hradec. Všude omlazujeme 💛 
Jinak asi jsem blazen, ale mě to baví 😉

#dyckykdu #lidovci #kdu #chcemelepšíeu #bettereurope #sjezdkdu #zlutasila
16. 03. 2019

Titulek roku 😂😂😂 #novinky #cesko #titulek #hlupaci #nocomment #krematorium

Titulek roku 😂😂😂 #novinky #cesko #titulek #hlupaci #nocomment #krematorium
15. 03. 2019

V Brně jsem se stihl potkat se zástupci @repre_smr. Odvádí skvělou práci. Snaží se šířit dobré jméno kraje a celé republiky v zahraničí. Díky za to, co děláte! Mimochodem v @bistrofranz mají super snídaně. Pokud budete mít někdy cestu kolem, stavte se tam. #jihomoravskykraj #brno #cesko #czechrepublic #europoslanec #europeanunion @eu #kducsl

V Brně jsem se stihl potkat se zástupci @repre_smr. Odvádí skvělou práci. Snaží se šířit dobré jméno kraje a celé republiky v zahraničí. Díky za to, co děláte!
Mimochodem v @bistrofranz mají super snídaně. Pokud budete mít někdy cestu kolem, stavte se tam.
#jihomoravskykraj #brno #cesko #czechrepublic #europoslanec #europeanunion @eu #kducsl
14. 03. 2019

Nedávno jsem dostal oznámení od @ceska_posta, že mám na poště balíček. A v něm jsem našel tuto skvělou čepici, kterou mi vlastnoručně upletla moje užasná kamarádka Pavla Cislarová, ředitelka nádherné mateřské školky Barborka v Českých Budějovicích ❤️ Prý abych během kampaně nenastydl! 😍 A pak se nemám pořád usmívat. Fakt mě to potěšilo 😇 #runningman #runner #run #chcemelepšíeu #zdechovsky #europoslanec #czechmep #present #gift #barborka #skolka #ceskebudejovice

Nedávno jsem dostal oznámení od @ceska_posta, že mám na poště balíček. A v něm jsem našel tuto skvělou čepici, kterou mi vlastnoručně upletla moje užasná kamarádka Pavla Cislarová, ředitelka nádherné mateřské školky Barborka v Českých Budějovicích ❤️ Prý abych během kampaně nenastydl! 😍 
A pak se nemám pořád usmívat. Fakt mě to potěšilo 😇

#runningman #runner #run #chcemelepšíeu #zdechovsky #europoslanec #czechmep #present  #gift #barborka #skolka #ceskebudejovice
13. 03. 2019

Občas ta rána nemusí být špatná. Třeba když přijde taková zpráva.😊 Díky! #diky #radost #prace #zdechovsky #tomaszdechovsky #europoslanec #europeanparliament #czechrepublic

Občas ta rána nemusí být špatná. Třeba když přijde taková zpráva.😊 Díky!
#diky #radost #prace #zdechovsky #tomaszdechovsky #europoslanec #europeanparliament #czechrepublic
12. 03. 2019

🏥 Včera jsem se cestou do Štrasburku zastavil na prohlídku nemocnice v Berouně. No a musím vám říct, že jsem byl úplně nadšený.👍 Berounská nemocnice je ukázkový příklad toho, jak má zdravotní péče ve 21.století vypadat. Je to nejmodernější nemocnice ve střední Evropě. Občas jsem si říkal, jestli jsem v 5* hotelu, nebo v nemocnici. Sečteno podtrženo, dávám 10/10. #beroun #nemocniceberoun #cesko #ceskarepublika #czechrepublic #czechmep #europoslanec #europeanparliament #politik #kducsl

🏥 Včera jsem se cestou do Štrasburku zastavil na prohlídku nemocnice v Berouně. No a musím vám říct, že jsem byl úplně nadšený.👍 Berounská nemocnice je ukázkový příklad toho,  jak má zdravotní péče ve 21.století vypadat. Je to nejmodernější nemocnice ve střední Evropě. Občas jsem si říkal, jestli jsem v 5* hotelu, nebo v nemocnici. Sečteno podtrženo, dávám 10/10.
#beroun #nemocniceberoun #cesko #ceskarepublika #czechrepublic #czechmep #europoslanec #europeanparliament #politik #kducsl
10. 03. 2019

V barvách @eppgroup pracuji 5 let v Evropském parlamentu a podařilo hodně prosadit. Nyní běžím za @kducsl znovu volební maraton s cílem prosadit reformu EU. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to dáme! #bettereurope #chcemelepšíeu #volbydoep #kducsl #ceskarepublika #eppgroup #mladilidovci #lidovci #zdechovsky #running #runner #runningman

V barvách @eppgroup pracuji 5 let v Evropském parlamentu a podařilo hodně prosadit. 
Nyní běžím za @kducsl znovu volební maraton s cílem prosadit reformu EU. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to dáme!

#bettereurope #chcemelepšíeu #volbydoep #kducsl #ceskarepublika #eppgroup #mladilidovci #lidovci #zdechovsky #running #runner #runningman
09. 03. 2019

Zastávám přesvědčení, že v politice jsou nutné úsměvy stejně tak často, jako v běžném životě. A jak to máte vy? Umíte se na svět pousmát? Autor fotky @hruska_jakub #smile #volbydoep #zdechovsky #ml #mladilidovci #sjezd #lidovci #eppgroup #politik #kducsl #ceskarepublika

Zastávám přesvědčení, že v politice jsou nutné úsměvy stejně tak často, jako v běžném životě. 
A jak to máte vy? Umíte se na svět pousmát?

Autor fotky @hruska_jakub 
#smile #volbydoep #zdechovsky #ml #mladilidovci #sjezd #lidovci #eppgroup #politik #kducsl #ceskarepublika
Tomáš Zdechovský
na Blog / iDNES.cz
18. 03. 2019

OSN je šampionem v inkluzi, do výboru pro práva žen zvolili Írán
Na OSN si cením toho, že je opravdovým šampionem v oblasti inkluze. Dává šanci i zástupcům těch…

17. 03. 2019

Macronova vize EU vůbec nemá vizi
Francouzský prezident Emanuel Macron zveřejnil k 5. březnu v předních evropských denících otevřený…

11. 03. 2019

Děsivé drogové doupě v rukách Barnevernetu
Barnevernet bohužel neselhává jen v případech odebírání malých dětí. Přinejmenším v druhém…

04. 03. 2019

Proč mají grázlové lepší podmínky jak policisté?!
Když policisté dosáhnou nějakého úspěchu, předhánějí se všichni ministři v tom, aby se s nimi…

20. 02. 2019

Slovensko: Vražda zemědělce, novináře a dotační podvody
V prosinci jsem byl součástí delegace EP, jejímž cílem bylo prošetřit podezření na podivné praktiky…

18. 02. 2019

Reportéři ČT objevili dalšího českého řidiče „pašeráka“. Hrozilo mu 14 let
Jiří Sagan zdaleka není prvním českým řidičem kamionu, který se v zahraničí ne vlastní vinou ocitl…

11. 02. 2019

Přehled zrádných českých europoslanců, díky kterým ČR přišla o moře
Podívejte se, kteří čeští europoslanci se zasloužili o to, aby Česká republika přišla o 10 km…

08. 02. 2019

Ano, bude líp, ale komu? Penzistům určitě ne
Vláda pana premiéra Babiše nevynechá jedinou příležitost zdůraznit, jak rekordně zvýšila důchody.…

03. 02. 2019

Odsoudit nevinného českého řidiče ve Francii je zločin
Jedete autem do práce. Zastaví vás policie a chce, abyste otevřeli kufr. Divíte se, ale poslechnete…

31. 01. 2019

Dávat více peněz cizincům za stejnou práci je nesmysl
Myslel jsem si, že stupidní nápady bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové…

Copyright ESMEDIA Interactive s.r.o.